na úvod
Grant Malý hlinecký hrnec /
 
  navigace: úvod / Grant Malý hlinecký hrnec /

 


Malý hlinecký hrnec v roce 2016

Místní akční skupina v roce 2016 vyhlásila dotační grant z vlastních zdrojů pro neziskové organizace fungující na území Místní akční skupiny Hlinecko s názvem MALÝ HLINECKÝ HRNEC (MHH)

Co je podpořeno? Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Co nebude podpořeno? Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.

Kdo bude podpořen? Neziskové organizace, spolky, církve, příspěvkové organizace obcí, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.) Každý žadatel může podat pouze jeden projekt. Způsobilé výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Nezpůsobilé výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, skupinové zájezdy, honoráře divadelních či jiných představení. Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 5 000 Kč na jeden projekt.

Pro rok 2016 bylo Rozhodnutím Představenstva MAS Hlinecko v červnu 2016 podpořeno 6 projektů.

 


Rváčov

GT Hlinsko

 

 


Ski Hlinsko

SKO Hlinsko

 

 


STP Hlinsko