na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu sídelní zeleně
8.2.2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 19. září 2019 do 15:00 hodin.Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 600 000 Kč.

Alokace na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 8 600 000 Kč.

Mezi podporované aktivity patří zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Podrobné informace jsou vloženy v příloze této aktuality.

Kancelář MAS HlineckoVýzva MAS Hlinecko - SÍDELNÍ ZELEŇ
Příloha 12.1 Pravidlapro žadatele a příjemce
Příloha 12.2 Kritéria pro hodnocení žádostí
Příloha 12.3 Náklady obyklých opatření MŽP
Příloha 12.4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů
Příloha 12.5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Příloha 12.6 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Příloha 12.7 Seznam autochtonních dřevin
Příloha 12.8 Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP