na úvod
Aktuality
 
  navigace: úvod / Aktuality

 

 
MAS Hlinecko vyhlásila výzvu z OP ŽP na podporu ÚSES a boj s vodní a větrnou erozí
8.2.2019

V pátek 8. února Místní akční skupina vyhlásila výzvu z Operační programu Životní prostředí zaměřenou na založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES a na realizaci opatření zamezující vodní a větrné erozi. Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 29. května 2019 do 15:00 hodin.Alokace na schválené projekty podporovaného opatření ÚSES je vyhlášena ve výši 600 000 Kč.

Alokace na schválené projekty podporovaného opatření Protierozní opatření je vyhlášena ve výši 800 000 Kč.

Mezi podporované aktivity patří:

  • Realizace ÚSES (založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES)

  • Protierozní opatření (podpora opatření zamezujících vodní erozi, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), podpora opatření zamezující větrné erozi, obnova či zakládání větrolamů)

Podrobné informace jsou vloženy v příloze této aktuality.

Kancelář MAS HlineckoVýzva MAS Hlinecko
Příloha 12.1 Pravidla pro žadatele a příjemce
Příloha 12.2 Kritéria hodnocení žádostí
Příloha 12.3 Náklady obvyklých opatření
Příloha 12.4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů
Příloha 12.5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Příloha 12.6 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
Příloha 12.7 Seznam autochtonních dřevin
Příloha 12.8 Interní postupy pro administraci žádosti OPŽP