na úvod
Plánování sociálních služeb / Základní informace
 
  navigace: úvod / Plánování sociálních služeb / Základní informace

 

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Základní informace o projektu

 

Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko
1.11.2017

Žadatel a realizátor: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_063

Název výzvy: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni 

 

Projekt je zaměřen na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Cílem projektu je nastartování komunitní plánování a vytvoření SPRSS, který bude popisovat situaci v regionu v oblasti sociálních služeb včetně analýzy jejího financování. V rámci projektu bude nastavena spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Ta bude zahrnovat vzájemná setkávání, informování a také vyjednávání potřeb poskytovaných služeb v regionu Hlinecka včetně jejich formy a rozsahu. Výstupem projektu bude zpracovaný SPRSS.

Projekt bude realizován od října 2017 do září 2019. V rámci projektu budou realizovány tyto činnosti: - zajištění a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb - zpracování analýzy a podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) - informování a zapojování účastníků procesu plánování a cílových skupin - vzdělávání účastníků procesu plánování - nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a Pardubickým krajem Výstupem projektu bude SPRSS, který bude projednán, doplněn o připomínky zainteresovaných skupin a finálně schválen Řídící skupinou. Dílčím cílem projektu je také tvorba informační brožury, a to jak v elektronické formě (pro umístění na webové stránky poskytovatelů i obcí regionu), tak v tištěné podobě pro předání uživatelům/zájemcům o služby. Publikace bude obsahovat informace o rozsahu a četnosti sociálních služeb poskytovaných v regionu a v jednotlivých obcích včetně kontaktů na jejich poskytovatele. Díky publikaci dojde ke zlepšení povědomí o poskytovaných sociálních službách u všech zainteresovaných skupin. Projekt Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko je spolufinancován Evropskou unií, a to z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové výdaje projektu jsou schváleny max. ve výši 1 834 050,00 Kč.